Takasyolu.com Kullanıcı Sözleşmesi

“Takasyolu.com Kullanıcı Sözleşmesi”, sitemizde (“Portal”da) sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli olan kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. (İlan Tarihi: 20.08.2013)

1.Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Takasyolu.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Takasyolu ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2.Tanımlar

Takasyolu: Takasyolu.com
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Kullanıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, başka bir Kullanıcı (mal ve/veya hizmet ilanının sahibi) tarafından takas edilmek üzere arz edilen mal ve/veya hizmetleri takas eden kişi/site üyesi
Site: www.takasyolu.com isimli alan adından web sitesi
Takasyolu Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Takasyolu tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar
Takasyolu, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Takasyolu tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Takasyolu tarafından, Site içerisinde ilgili bölümlerde Kullanıcı'lara duyurulur.
Ürün: Site'de Kullanıcı tarafından takas edilmek üzere arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Takasyolu tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Takasyolu tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Taksayolu tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Takasoylu tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Takasyolu tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1.Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
  5.1.1 Kullanıcı'ların “Portal” Kullanımından Doğan Hak ve Yükümlülükleri
    a-) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    b-) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Takasyolu'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Takasyolu'ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
    c-) Kullanıcı'ların Takasyolu tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Takasyolu’nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
    d-) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Takasyolu, Kullanıcı'lar tarafından Takasyolu'na iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
    e-) Kullanıcı'lar, Takasyolu'nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
    f-) Takasyolu'nun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Takasyolu ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Takasyolu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Takasyolu, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
    g-) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Takasyolu'nun, Takasyolu çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Takasyolu, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
    ı-) Kullanıcı, Takasyolu'nun Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Takasyolu’ndan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    i-) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Takasyolu'nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
    j-) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
    k-) Takasyolu, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Takasyolu tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Takasyolu tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.
  5.1.2 Kullanıcı'ların Takas/Alışverişlerinden Doğan Hak ve Yükümlülükleri
    a-) Ürün'e teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, ilan sahibi diğer Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.
    b-) Kullanıcı, Site'de ilan sahibi diğer Kullanıcı’lar tarafından takas edilmek üzere arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Takasyolu'nun bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
    c-) Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan takas sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, ilan sahibi diğer Kullanıcı'nın Ürün'ü takas etmekten ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Takasyolu'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Takasyolu'ndan, almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
    d-) Kullanıcı, Takasyolu'nun ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının diğer ilan sahibi Kullanıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Takasyolu'nun herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    e-) İlan sahibi Kullanıcı, Site'de takas etmek üzere arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    f-) İlan sahibi Kullanıcı, Ürün takas etmek üzere arz etmeye, Ürünler'e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Takasyolu tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    g-) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, ilan sahibi diğer Kullanıcı'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, Kullanıcı, kendi iradesi ile ve ilan sahibi diğer Kullanıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü diğer Kullanıcı'lardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir.
    h-) Kullanıcı, takas etmek üzere arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
    i-) Kullanıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Taksyolu'nun ürün arzı ve takas edilmesi konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
    j-) Kullanıcı, Site'de takas etmek üzere arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün takas edilmesi veya herhangi bir şekilde Site'de arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
    k-) Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün ilan sahibi diğer Kullanıcı'ya verilmesi, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
    l-) Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan takas sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, ilan sahibi diğer Kullanıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Takasyolu'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, takas etmeye çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen ilan sahibi diğer Kullanıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına verilmesi veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
    m-) Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Takasyolu'nun herhangi bir zarara uğraması durumunda, Takasyolu'nun doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
    n-) Kullanıcı, takas etmek üzere arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek takas aşamasında ve gerekse takas işlemi tamamlanıp kendisine diğer ürünün teslimatı yapıldıktan sonra, ilan sahibi diğer Kullanıcı’nın ve/veya Kullanıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Takasyolu aleyhine ilan sahibi diğer Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
    o-) Kullanıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Takasyolu'nun kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.Takasyolu'nun Hak ve Yükümlülükleri
  a-) Takasyolu, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Takasyolu, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Takasyolu'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Takasyolu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Takasyolu tarafından yapılabilir. Takasyolu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
  b-) Takasyolu, Site üzerinden, Takasyolu'nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi Kullanıcı’lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Takasyolu tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Takasyolu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  c-) Takasyolu, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
  d-) Kullanıcı'nın takas etmek üzere arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı'nın üyeliği, Takasyolu tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.
  e-) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği, Takasyolu tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.
  f-) Takasyolu, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Takasyolu tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Takasyolu, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
  g-) Kullanıcı'lar ve Takasyolu hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
  h-) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Takasyolu Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
  i-) Takasyolu, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından yapılan başvuruları inceleyecektir. Takasyolu yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
  j-) Takasyolu,Kullanıcı’ların satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

6. Yasaklı Ürünler

  a-) Takasyolu tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürünler'in arzı Takasyolu tarafından yasaklanmıştır. Takas edilmek üzere arzı yasaklanan Ürünler, Site'nin “Takas Rehberi” bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir.
  b-) Yasaklı Ürünler'in Kullanıcı tarafından Site'de takas etmek üzere arz edilmesi ve bu durumun Takasyolu tarafından tespit edilmesi halinde, Takasyolu, ilgili Yasaklı Ürünler'in arz bilgilerini ve takas süreçlerini durdurma, Yasaklı Ürünler'i arz eden Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
  c-) Takasyolu, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün arzlarında), Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Takasyolu ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Takasyolu’nu hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Takasyolu’nun doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  d-) Kullanıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  e-) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Takasyolu, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Ürünler'i, haberdar olduğu anda iptal eder.

7. Hizmetler

7.1.Takas İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler:
  a-) Kullanıcı'lar, takas edilmek üzere arz edilen Ürünler'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.
  b-) Kullanıcı'lar, ilan sahibi diğer Kullanıcı'ların belirlediği ürün tip ve/veya kategorilerine teslimat şartları konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.
7.2.Ek Hizmetler
Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak Takasyolu tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, Takasyolu tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Listeleme Servisi, takas sürecinde avantaj sağlayacak Takas Modelleri vb. Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.Takasyolu, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Takasyolu, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Takasyolu'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Takasyolu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Takasyolu tarafından yapılabilir. Takasyolu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

8. Ücretlendirme

Takasyolu, takas etmek üzere arz edilen Ürün listeleme, Takas Modelleri'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin “Takas Rehberi” bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

9. Gizlilik Politikası

Takasyolu, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Takasyolu, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz (Takasyolu, Gizlilik Politikası ile ilgili kuralları takasyolu.com web adresinde, anasayfa altındaki Gizlilik ve Kullanım menüsünde incelemeniz için ilan etmiştir).

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
  a-) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Takasyolu'nun telif haklarına tabi çalışmalar) Takasyolu'na ait olarak ve/veya Takasyolu tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Takasyolu Hizmet'lerini, Takasyolu bilgilerini ve Takasyolu'nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Takasyolu'nun Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Takasyolu'ndan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
  b-) Takasyolu'nun, Takasyolu Hizmet'leri, Takasyolu bilgileri, Takasyolu telif haklarına tabi çalışmalar, Takasyolu ticari markaları, Takasyolu ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
  c-) Kullanıcılar, Takasyolu'nun Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.
10.2. Sözleşme Değişiklikleri
Takasyolu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Takasyolu, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Takasyolu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Takasyolu'ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde T.C. Hukuk Kuralları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Takasyolu, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Takasyolu'nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
  a-) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Takasyolu tarafından tespit edilmesi,
  b-) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  c-) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  d-) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

11. EK KURALLAR

  a-) Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.
“ÜYELİK KOŞULLARI” ile İlgili Kurallar
“KULLANIM KOŞULLARI” ile İlgili Kurallar
“YASAKLI ÜRÜNLER” ile İlgili Kurallar
“İLAN VERME KOŞULLARI” ile İlgili Kurallar
  b-) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi toplam 11(onbir) maddeden oluşur. Mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 20.08.2013 tarihinde; bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.